algemene voorwaarden

Voor dienstverlening door Marjanne Roodenburg-kindercoach

Artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

1. opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft

2. opdrachtnemer: Marjanne Roodenburg-kindercoach    

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zij van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen.

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.   

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden. 

2. Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven.   

3 Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt. 

Artikel 5. Geheimhouding

Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

Artikel 6. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.     

Artikel 7. Honorarium

1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

2. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.   

Artikel 8. Betaling

1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, middels overmaking op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

2. Het honorarium van opdrachtnemer wordt periodiek of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.   

3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.     

Artikel 9. Annulering en  opzegging

1. Wanneeer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met opdrachtnemer wenst te annuleren, dient zulks uiterlijk 24 uur van te voren (telefonisch) aan opdrachtnemer te worden doorgegegeven. Indien de annulering korter dan 24 uur van te voren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.       

Artikel 10. Vermoeden van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld.

Indien opdrachtnemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat sprake is van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld en er met opdrachtgever geen gesprek mogelijk is, meldt zij dit bij 'Veilig Thuis', het advies- en meldpunt van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Artikel 11.Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competitie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer haar woonplaats heeft.

3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Hierin kan onderstaande klachtenprocedure voorzien.

 

Klachtenprocedure

Algemeen

1. Als kindercoach zal ik alles in het werk stellen om uw kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat u toch een klacht heeft. Wanneer uw kind rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van mij, kan over die handeling een klacht worden ingediend door u als ouders/verzorgers.

2. Wanneer u uw klacht met mij communiceert zal ik uiteraard mijn best doen om voor u en voor mijzelf tot een bevredigende oplossing te komen.

3. Omdat ik ben aangesloten bij Stichting Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyoga-docenten, kunt u, wanneer wij er samen niet uitkomen, een beroep doen op de onafhankelijke klachtenfuctionaris van deze stichting.

Zij is te bereiken per mail of telefonisch. U kunt de situatie met haar bespreken. U kunt met haar de weg bepalen welke u wilt inslaan in het afhandelen van uw klacht. U kunt altijd bij haar terecht om over het voorval te praten. Het kan zijn dat u een ontevredenheid alleen wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als u streeft naar een oplossing kan zij voor u bemiddelen of een gesprek tot stand brengen. Zij kan u ook op de hoogte brengen van andere mogelijkheden.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en stelt zich onpartijdig op. Zij probeert u en de betrokkenen bij elkaar te brengen door bemiddeling en hoor en wederhoor toe te passen. Zij beoordeelt u niet en geeft dus geen oordeel. Uw informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld en alleen met uw uitdrukkeijke toestemming onder de aandacht gebracht bij de betrokkene(n).

Klachtenfunctionaris:

Mevrouw L.de Boon, telefoonnummer: 06-48445538. Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl

 

 

                                                                                                                                                                                

 

foto